PASTÝŘSKÁ IDYLA

Pastýřská idyla  


Autor nebo zdroj:
Jan Činčera
Pastýřská idyla je simulační hra, popisující možné reakce lidí na krizi, způsobenou překročením "mezí růstu". Hra je inspirována jednak příběhem Tragédie občiny, jednak Fish Bankem.
Klíčová slova:
tragédie obč
iny, omezené zdroje, konflikt, dohoda
Čas:
2-3 hodiny
Velikost skupiny:
8 - 24
 
Materiálové a prostorové požadavky:

1 hrací kostka
plán pastviny se zakreslenými usedlostmi
figurky pro ovce (třeba z Fish Banku) 200 ks pro každou usedlost tužku, dost papírů
nastříhané kartičky s náhodami
pro každou usedlost vlastní pravidla
tabulky pro každou usedlost a vedoucího hry
nejlépe tři organizátoři
žvýkačky Orbit

vhodné kostýmy, hudba, atd.
Cíl hry:

* ilustrace "tragédie občiny", obhospodařování společných statků

* řešení konfliktů
* omezenost zdrojů následky jejich nekontrolované spotřeby

 
Moto:
"Představte si obecní pastvinu, která je s to uživit sto ovcí. Deset hospodářů tam pase každý po deseti ovcích, a tak je všechno v pořádku. Jenže žádný z těch deseti nemá ponětí o tom, kolik ovcí může pastvina uživit celkem. Ví jen, že se tam pase těch jeho deset - a že by život byl daleko krásnější, kdyby mohl přidat o jednu ovečku víc. pro něho osobně by to tolik znamenalo! Parenicu by dělal, vlnu pro děti by měl ...Jen jednu ovečku navíc - co je jedna ovečka mezi těmi sto ovcemi, které se tam už pasou! Jenže ovce se pasou nízko u země, a když každý hospodář přidá po jedné ovečce, pastvinu vypasou a všechny umřou hlady. (...) Tragédie obecní pastviny je tragédií všech civilizací. Má jen dvě možná vyústění. Jedno bychom mohli označit jako 'somálské'. Každý hospodář prosazuje své 'právo' na tu další ovečku, brání je intrikou i mocí, až nakonec zničí pastvinu a všichni zhynou hlady. Somálsko je reductio ad absurdum bezohledného egoismu. Obvyklejší je ovšem vyústění tyranské. Jeden z hospodářů si uvědomí, kam přetížení pastviny vede, a rozhodne se, že tomu udělá konec. Omezí všechny ostatní hospodáře na osm ovcí a tvrdě na to dohlédne. Sám sobě ovšem dovolí za tu službu dvacet ovcí. Projde mu to, zčásti proto, že jeho sousedé matně chápou, kam by je dovedl jejich vlastní neomezený egoismus - a zároveň jsou si vědomi, že sami jej nedovedou omezit. Tragédie společné občiny, tragédie společnosti, je tragédií egoismu, který nakonec ničí sám sebe.
Demokracie, to je právě ta křehká, troufalá naděje, že snad tomu může být i jinak ..." (E. Kohák. P.S. Psové, s. 39)

 
Pravidla pro hráče:

Důležité upozornění!
Zajisté jsi, milý hráči, zhrozen tloušťkou pravidel, která máš před sebou. Neděs se ale pro to. Záhy zjistíš, že vše, co je sáhodlouze popisováno, vlastně znamená, že můžeš dělat skoro cokoliv. Zejména to, co by ti připadalo přirozené. Ve hře máš spoustu možností, kterých můžeš (a učiníš tím hru zajímavější), ale také nemusíš využít. Vlas
tní průběh je docela jednoduchý a při složité situaci ti vedoucí hry jistě poradí. Přesto ti kvůli inspiraci doporučuji přečíst si pravidla celá, i když nebudeš třeba všemu rozumět, ani to moc nevadí.
Zásadně platí, že hráči mohou dělat všechno, co není v pravidlech zapovězeno.
(Zapovězeno je zejména hrubé fyzické násilí mezi hráči.) Samozřejmě můžeš dělat cokoliv, ale pamatuj, že každé jednání má svoje důsledky. Můžeš se např. pokusit zabít a okrást prodavače ovcí, podplatit soud, nebo oklamat pašeráka zbraní. Můžeš na to ale doplatit embargem ze strany ostatních kupců, doživotním vězením, nebo vypálením usedlosti. Rozmysli si, co bys dělal v reálné situaci a jakou by to mohlo mít odezvu! Kupci, soud, pašeráci a ostatní postavy, které zastupuje vedoucí hry,
jsou pravidly vázáni stejně málo, jako ty. A teď už čti dál a ujmi se své role v Pastýřské idyle:
Nyní se stáváte pastýři ovci v jedné docela chudé africké zemi. Vaše země není ani příliš bohatá, ani příliš bezpečná. Bují v ní černý trh se zbraněmi a časté jsou konflikty mezi znesvářenými rody. Vaše pastýřská usedlost je stranou od "velkého dění", přesto pro vás není nemožné, zajít si jednou za rok na trh.

Ovce vyháníte na široko daleko jedinou zelenou louku, kde se vaše ovce mohou pást. Nejste na ní sami. Ve vaší blízkosti sídlí i jiné pastýřské usedlosti, které vyhání své ovce na stejnou louku, jako vy. (Jinam to ani nejde.) Vaše louka je pro vás pro všechny velikým požehnáním.
I když žijete mnohem šťastněji, než řada vašich spoluobčanů (netrpíte hlady ani žízní), jste velice chudí. Pár vašich ovcí vám dává opravdu jen o málo víc, než životní minimum.
Jednotlivé skupiny hráčů tvoří tzv. pastýřské usedlosti. Všechny usedlosti posílají své ovečky na společnou pastvinu. Cílem každé usedlosti (rodiny) je co nejlepší život.
Svůj život mohou hráči ovlivňovat pomocí zisků
a výdajů.
 
Zisky
:
1. Z každé ovce, kterou hráč pošle na pastvinu, získává
jednotky vlny. Těch může být na ovci 1-5. Má-li ovce na pastvině co jíst, jsou její výnosy vyšší, má-li nedostatek, nižší. Nižší výnosy ovce mohou být způsobeny příliš velikým počtem ovcí na pastvinu. Je třeba si uvědomit, že je-li pastvina dlouhodobě zatěžována příliš velikým počtem ovcí, její kvalita může rychle klesat (louka se mění v poušť).
Vlnu hráči prodávají po ukončení pastvy na trhu. O vlnu je stálý zájem a zároveň je na něm i řada jiných pastýřů. Nabízená cena za jednotku vlny je proto konstantní, 1 USD.

Poznámka:
Pro zjednodušení si představte, že v jednotce vlny jsou i jiné produkty, získané z ovcí (sýr, mléko apod.)
2. Hráči se mohou rozhodnout pro prodej ovcí. Ovce mohou být prodány za smluvní cenu jiné hrající usedlosti, nebo na trhu. Cena ovce na trhu je pružná a řídí se nabídkou a poptávkou. Nabízí-li se hodně ovcí, je cena nižší, nabízí-li se málo ovcí, cena vzroste. Kupec ovcí vždy před určením ceny spočítá všechny nabízené ovce a podle nich cenu určí.
3. Hráči se mohou rozhodnout prodávat dříve nakoupené spotřební zboží, nebo zbraně. Cena za prodej jiným usedlostem je přirozeně smluvní. Cenu za prodej na trhu abízí kupec. Je třeba počítat s tím, že o zboží nemusí mít zájem a zásadně nabídne nižší cenu (zboží je opotřebované).
4. Značných zisků, ale i ztrát může hráč dosáhnout agresí vůči jiným usedlostem (v. dále).
5. Hráči se mohou rozhodnout nechat si své zisky převést na konto do banky. Za každý rok získávají 1 USD za každých načatých 10 USD vkladu.

 
Výdaje:

1. Životním minimem na jednoho hráče je 20 USD. Za tu hráči získávají to, co by nebyli schopni sami vypěstovat (jídlo), šaty a další nezbytnosti. Není-li usedlost schopna zajistit takový roční příjem, zaniká. Částku si každá usedlost odečítá ze svých zisků. Spojí-li se několik usedlostí v jednu, klesá životní minimum na člena spojené usedlosti. (v. dodatky ke společenskému životu usedlostí)

2. Nákup. Kupovat je možné ovce, spotřební zboží a zbraně. Nakupovat je možné buď u jiných usedlostí, pak je cena smluvní, nebo na trhu. Nákup na trhu:
a) trh ovcí. Cena se vzrůstá a klesá s velikostí poptávky. Zájemci o ovce jsou i jinde a prodavač nemusí prodat své ovce zrovna vám. Pravděpodobně s ním nebude příliš efektivní smlouvat.
b) trh spotřebního zboží a služeb (zavedení elektřiny, televize a d.). Sortiment je nabízen prodavači, i když je možné si u nich speciální druh zboží objednat. O cenu je částečně možné smlouvat, záleží na prodavači. Je nutné uvědomit si, že nemá smysl kupovat si televizi, pokud jsem před tím nekoupil zavedení elektrického proudu, atd. Zakoupené spotřební zboží vám sice často nepřinese žádné zisky (pokud je opět neprodáte), ale uvažte, že
něco vypovídá o kvalitě vašeho života!
Na tomto trhu se zásadně nenakupují ovce, ani zbraně.

c) ilegální trh zbraní. Prodej a nákup zbraní je intimní (někdy sankcionovaná) záležitost, odehrává se tedy skrytě. Každou usedlost obejde v každém roce obchodník se zbraněmi (pašerák) a nabízí své zboží. Je možné koupit si jednotku zbraně za nabídnutou cenu. Každá jednotka má stejnou kvalitu i hodnotu. Obvyklá cena za jednotku zbraní je 1-5 USD, je možné i částečně smlouvat. (Prodavač by zejména mohl nabízet slevu
na větší objednávku.)
3. Úroky z banky. Je možné jednat s bankou o půjčce na větší investice. Úrok se přičítá k vašemu dluhu a obnáší 1 USD za každých započatých půjčených 10 USD za rok. Banka není povinna vám půjčit! V případě dlouhodobých neplatičů je banka ochotna sáhnout i k nelegálním opatřením - např. podplacením prodavačů a kupců, nebo tajným financováním vašeho protivníka.
4. V krajním případě se usedlost může rozhodnout své ovečky pozabíjet. Je to bezesporu kruté rozhodnutí, ale v zásadě možné! V takovém případě usedlost nezískává z pobíjených ovcí žádný zisk. Ovce je přípustné zabít pouze v období po líznutí kartičky náhod, před vyhnáním ovcí na pastvu.
5. Ovce mohou také umřít hlady. To se stane, pokud výnosy ovcí klesnou na 0 jednotek na ovci. Po vyhlášení nulového výnosu si každá usedlost hodí kostkou. Umírá jí desetinásobek padlé hodnoty ovcí.

 
Průběh hry:

Hra probíhá v období několika let. Na počátku hry je autor tak starý, jako ve skutečnosti. S každým dalším rokem o rok zestárne. Průměrný dosažený věk v této zemi je 65 let. Dosáhne-li hráč 65 let, odchází ze hry. Svůj majetek může komukoliv odkázat.
1. Hráči si líznou kartičku náhody. Náhody jsou různé - smrt ovce stářím, narození nové ovce, rozmary počasí, narození dítěte a jiné. Poté, co si všichni hráči lízli, odevzdávají kartičky vedoucímu hry.
2. Hráči si nyní spočítají počet svých ovcí. Všechny ovce musí být vyhnány na pastvu. Hráči sdělí organizátorovi, počet jejich pasených ovcí. Za každou ovci na pastvě umístí hráči na hrací desku (pastvinu) figurku, znázorňující jejich ovci. ( V krajním případě se před vyhnáním na pastvu hráči mohou rozhodnout některé své ovce zabít. Zabité ovce jsou zabité jednou pro vždy!)
3. Organizátor všem usedlostem sdělí, jak veliké byly v tomto roce výnosy na o
vci.
4. Hráči si podle sdělených průměrných výnosů spočítají své zisky. Cena za jednotku vlny je 1 USD.
5. Hráči si ze zisku odečtou životní minimum. Jsou-li pod jeho hranicí, mohou se pokusit si nyní od někoho či banky půjčit, případně získat prostředky prodejem majetku. Pokud se tak nestane, usedlost zaniká. Hráč ztrácí
usedlost, jeho další osudy záleží však na něm.
6. Začíná trh s ovcemi. Hráči sdělí prodavači a kupci, kolik
ovcí chtějí koupit / prodat. Kupec jim navrhne cenu, na které se hráči mohou dohadovat. Kterýkoliv z hráčů může ovšem vystoupit z vlastní nabídkou na prodej svých vlastních ovcí za libovolnou cenu. Po skončení transakcí kupec odchází.
7. Začíná trh se spotřebním zbožím a prostor pro bankovní operace. Kupec nabízí, hráči kupují či prodávají. Kterýkoliv z hráčů může ovšem vystoupit z vlastní nabídkou na prodej svého vlastního zboží za libovolnou cenu. Po skončení transakcí kupec odchází.
8. Začíná trh se zbraněmi. Černý pašerák zbraní obchází jednotlivé usedlosti a dává jim své nabídky. Nabídky jsou dávány písemně, ze strany pašeráka je to údaj o ceně za 1 jednotku zbraní, ze strany usedlostí údaj o počtu kupovaných jednotek. Strany spolu mohou smlouvat písemnou formou.
9. Během obchodu se zbraněmi, který zabere nějakou dobu, mohou hráči mezi sebou uzavírat jakékoliv dohody, smlouvy, transakce. Během prodeje zbraní je poslední příležitost pro bankovní operace.
10. Po odchodu pašeráka se zbraněmi nastává další čas pro vzájemné kontakty hráčů. Kromě výše uvedených možností mohou hráči pochopitelně provozovat vzájemné sociální a kulturní kontakty, mohou se navštěvovat, scházet, radit, chlubit svým bohatstvím a také mohou válčit. (Pravidla pro válečné akce jsou uvedeny dále.)
11. Poté, co všechny kontakty hráčů v tomto roce jsou ukončeny, začín
á nový rok. Vše se opakuje od bodu 1.
 
Pravidla pro válečný konflikt:

1. Válečný konflikt může být realizován v rámci bodu 10 (tj. po odchodu všech kupců a ukončení bankovních operací).
2. Útočící strana napíše na kus papíru, jakou silou útočí na jakého z osadníků. Papír odevzdá vedoucímu hry, který oznámí hráčům, že došlo ke konfliktu a kdo je napaden. Útočící strana se může ale také nemusí ke svému útoku oficiálně přiznat a vedoucí hry to nevyzrazuje.
3. Síla útoku je dána počtem útočníkem vložených jedno
tek zbraní.
4. Přirozeně může být útok proveden několika usedlostmi najednou. Možnosti:
a) více útočníků útočí na jednu usedlost: Síly útočníků se sčítají. Ztráty se rozdělí rovným dílem, nebo podle dohody hráčů. (Nedojde-li k dohodě, rozdělí ztráty vedouc
í hry.)
b) více útočníků útočí na různé usedlosti: Každý útok se samozřejmě počítá zvlášť.
c) dvě strany na sebe navzájem útočí: Hráči si hodí kostkou. Kdo vyhrál, byl rychlejší a útočí jako první. Druhá strana může po oboustranném odečtení ztrát zaútočit
zbytky svých sil také, ale nemusí.
5. Napadený se může rozhodnout, zda se bude bránit, nebo bude s útočníkem vyjednávat. Vyjednáváním se může pokusit odvrátit útočníkův útok. Ten je poté stažen, jako by k němu nedošlo. Pokud se vyjednávání nezdaří, dojde k
normálnímu boji podle pravidel.
6. Boj probíhá tak, že napadená strana ohlásí organizátorovi, jakou silou se útoku brání. Napadenému může kterákoliv z usedlostí přispět na pomoc svými jednotkami. Není možné, aby hráč používal v jednom roce jednu jednotku současně na útok i na obranu. Chce-li tedy přispět na pomoc usedlost, která je sama napadena, musí své jednotky zbraní rozdělit na ty, které má pro vlastní obranu (případně v záloze) a na ty, kterými poskytuje sousedskou výpomoc.
7. Organizátor odečte od síly útoku sílu obrany. Slabší strana prohrává a přijde o všechny svoje jednotky. Silnější straně jsou jako ztráty odečten počet jednotek, který je roven počtu nasazených jednotek druhé strany. Obě strany tedy v boji ztrácejí stejně, ale jenom jedna vyhráv
á.
8. Poté, co jsou určeny výsledky všech bojů, mohou se vítězové pokusit o zabrání usedlosti svého poraženého nepřítele. To se děje automaticky, pokud ten nemůže na svoji obranu nasadit žádné jednotky zbraní. V této fázi nemohou probíhat žádné obchody, hráči se ale samozřejmě mohou snažit získat podporu od jiných usedlostí diplomacií a přísliby finanční či materiální (ovce, vlna, spotřební zboží) odměny.
Zabrání usedlostí probíhá stejně, jako boj. Útočník udá orgnizátorovi velikost útoku a napadený se brání
.
9. Je-li nyní napadená domácnost poražena, získává všechny ovce i spotřební zboží dobyvatel. Poraženému zůstává jen jeho konto v bance, má-li nějaké. Další průběh hry záleží jen na něm.
10. Ubrání-li se domácnost, nemůže se již pokusit o zabrání domácnosti útočníka. V tomto okamžiku se ale může (pokud chce) vyrovnat s usedlostmi, které mu přispěly na pomoc.
11. Tím končí boj i blok vzájemných kontaktů usedlostí a začíná další rok.

 
Spojování usedlostí, rodinný život usedlostí

Životní minimum usedlosti, kterou tvoří jeden hráč (pastevec) je 20 USD.
Tvoří-li jednu usedlost několik hráčů, mohou být spolu v různém vzájemném poměru. Nejobvyklejší je poměr sourozenecký, či partnerský. Sourozenecký vztah může vzniknout pouze na začátku hry. Dvojice hráčů, kteří hrají za jednu usedlost jej před zahájením hry musí oznámit ostatním. Kterýkoliv z hráčů se po dohodě se svým sourozencem (partnerem) může odstěhovat, odvést část stáda a založit vlastní usedlost. Partnerské vztahy mohou vstoupit do hry hned na začátku, ne
bo mohou vzniknout v průběhu hry spojením usedlostí. Partnerské vztahy mohou tvořit jen koedukované dvojice! Není-li vztah mezi dvěma hráči různého pohlaví ve spojené usedlosti vysvětlen sourozenectvím, předpokládá se, že je partnerský - se všemi následky, které z něj plynou.
Dojde-li k spojení usedlostí na základě partnerských vztahů, musí se hráči rozhodnout, kterou usedlost budou společně obývat. (Zda se odstěhují do usedlosti mužovy, či ženiny.) S neobývanou usedlostí mohou naložit podle vlastního uvážení (prodej, pronájem, ponechání si). Partneři navzájem sdílejí svůj majetek (ovce, spotřební zboží, jednotky zbraní), mohou sloučit i svá finanční konta, pokud se k tomu rozhodnou. Ovce vyhánějí na pastvinu zásadně jako jedna domácnost. Případné opětovné r
ozdělení domácností mohou hráči řešit podle vlastní dohody, kdokoliv z nich ovšem může požádat o rozhodnutí soud (v. trh služeb). Jak si rozdělí své případné potomky, je věc jejich domluvy.
Životní minimum na jednoho dospělého hráče ve spojené usedlosti je 15 USD. Životní náklady na jedno neplnoleté dítě ve spojené domácnosti je 10 USD. Plnoletosti dosahuje dítě ve věku 16 let. (Hráč by si tedy měl poznamenat rok narození dítěte a průběžně kontrolovat jeho věk. V praxi ale hra pravděpodobně nebude probíhat
tak dlouho, aby nějaké dítě plnoletosti dosáhlo, takže si s tím nemusíš dělat starosti.)
Př. Životní minimum usedlosti s dvojicí v partnerském vztahu je 30 USD. S narozením dítěte vzrostou tyto náklady na 40 USD.

 

Spojování usedlostí do sousedských komun

Usedlosti se mohou spojovat do tzv. sousedských komun. Usedlosti si ponechávají svá konta v bance, své spotřební zboží a jednotky zbraní. Společně sdílejí ovce, které vyhánějí na pastvu jako jedna domácnost.
Od zisků se nejprve odečte životní minimum všech zúčastněných domácností. Zbylé zisky si zásadně dělí stejným dílem mezi všechny zúčastněné usedlosti. Kterýkoliv z hráčů může z komuny kdykoliv vystoupit, buď podle předchozí dohody hráčů, nebo tak, že si odvede počet ovcí, se kterými do komuny vstoupil.
Životní minimum na hráče, který je členem usedlosti, která je zapojená do komuny, je o 2 USD nižší, než by byla jinak.
Př. Komunu tvoří usedlost s jedním hráčem a spojená rodinná usedlost se dvěma dospělými hráči a jedním nedospělým hráčem. Před vstupem do komuny bylo životní minimum první domácnosti 20 USD a druhé domácnosti (15 + 15 + 10) 40 USD. Po vstupu do komuny klesají náklady na první domácnost na 18 USD a u druhé domácnosti na 13 + 13 + 8 = 34 USD.

 
Pravidla pro organizátory:

Hra je náročná pro organizátory. Kvůli většímu spádu je vhodné, aby organizátoři byli nejméně 3.

Počet hráčů ovce/1 hráč Mez pastviny
8 6 100
9 6 100
10 5 100
11 5 100
12 5 120
13 5 130
14 5 140
15 5 150
16 5 160
17 5 170
18 5 180
19 5 190
20 5 200


 
Podle počtu hráčů stanoví organizátor na začátku hry, kolik dostane každý hráč ovcí (nezávisle na tom, jestli žije v usedlosti sám, nebo s partnerem) a jaká bude optimální mez pastviny.
Velikost meze nesmí hráči znát!

Není-li mez pastviny překročena, získá každá usedlost 5 jednotek vlny na jednu ovci. Je-li mez překročena, pak
a) snižuje se výnos vlny na ovci
b) zhoršuje se kvalita pastviny - mez se snižuje podle uvedeného způsobu.

 
ad a) Výnos vlny z ovcí klesá o každou jednotku <5,1> za každých 20 ovcí, o které přesahuje celkový počet ovcí mez.
př.1 Mez je stanovena pro deset usedlostí na 100 ovcí. Hráči nyní posílají na pastvinu celkem 120 ovcí. Výnos na jednu ovci je nyní 4 jednotky vlny.

 

ad b) Mez pro příští rok se sníží o 1 za každou ovci, která ji v probíhajícím roce přesahuje.
př. 2 - V př. 1 hráči překročili mez 100 ovcí o 20 ovcí. To se projevilo menšími výnosy. V příštím roce už ale mez nemá hodnotu 100 ovcí, ale 80 ovcí. Sníží-li nyní hráči počet ovcí na 100, zůstávají stále o 20 ovcí nad mezí. Jejich výnos vlny na ovci zůstane 4 jednotky. Mez je ale opět překročena o 20 jednotek a v příštím roce je její hodnota už jen 60.
př. 3 - Hráči, kteří v roce 1 poslali na pastvu 90 ovcí (mez = 100), jich 20 dokoupili. V roce 2 roce jich tedy posílají pást 110 (mez = 100). Výnos vlny zůstane stále 5 jednotek, mez se ale posune na 90. I kdyby v roce 3 (mez = 90) hráči nezvýšili počet ovcí, klesne jejich výnos na 4 jednotky na ovci a mez pro příští rok se posune na 70. Hráči opět nezvyšují ani nesnižují počet ovcí. V roce 4
(mez = 70, počet ovcí 120) na 3 jednotky na ovci.

Je-li na pastvě víc ovcí, než je současná mez, platí, že:
Mez pro následující rok = (počet ovcí - 100): 20 (celá čísla bez zbytku) x 20

Pastvina může svoji kvalitu opět zvyšovat, je-li počet ovcí na pastvě nižší, než je aktuální mez.
Mez pastviny nemůže být ale nikdy vyšší, než byla stanovena na počátku hry.


 

Platí analogický postup, jako u znehodnocování půdy. Je-li mez nižší než je optimum a počet ovcí nižší než mez, zvyšuje se do příštího roku mez o rozdíl mezi počtem ovcí a aktuální mezí.
Výnosnost vlny je samozřejmě 5 jednotek na ovci.
Př. 4 - V roce 1 je mez pastviny je 50 ovcí. Hráči vyženou na pastvu jenom 30 ovcí. Výnosnost je samozřejmě 5 jednotek vlny na ovci. V roce 2 se mez pastviny zvýší na 70 o
vcí.
 

Poznámka:
Hru je možné zesložitit nahrazením míry úbytku namísto ovcí coby jednotek procenty. Hra by probíhala jinak! (Jiným způsobem by klesala mez.) Pro vyhodnocování hry by byla nezbytná kalkulačka či počítač.
 
Poznámky pro organizátora k náhodám:

Pro případ napadení jedné usedlosti povstalci navrhuji sílu jejich vojska na 10 - 15 jednotek.
Pro případ napadení všech usedlostí 50-60 jednotek. Není vhodné tyto kartičky nabízet už v 1. roce hry.

 
Pedagogický cíl hry:

* problém vyčerpávání obnovitelných zdrojů překročením jejich "meze únosnosti"
* problém sdílení omezeného množství zdrojů
* modelování problémů třetího světa

* konkurence x kooperace
* problém sociální komunikace
* problém závislosti člověka a ekonomie na životním prostředí

* problém oprávněnosti použití násilí
* problém řešení "společenské smlouvy", uspořádání společnosti
Přínosem hry, oproti obdobnému Fish Banku jsou zejména poslední dva cíle hry. Hra rovněž poskytuje hráčům větší prostor pro kreativní řešení problémů.
Abychom mohli těchto cílů dosáhnout, je třeba vyvolat v hráčích atmosféru soutěživosti a touhy po zbohatnutí. Získá-li (např. díky příznivé náhodě) některá usedlost lepší výchozí situaci, než jiné, může se roztočit kolotoč závisti, který je motivační silou soutěživosti.

Hra se dostává do druhé fáze. Velikou úlohu zde mají kupci, kteří nabízejí levně ovce a pdoporují tak rozdíly mezi hráči. Soutěž pokračuje až do "překročení mezí." Výnosy začnou klesat. Hra začíná mít smysl, nebot nyní jsou hráči nuceni na postupující krizi reagovat. Vzhledem k rychlosti vyčerpávání půdy je hráčům brzy jasné, že všichni se již na pastvině neuživí.
Ve třetí fázi hry dostávají významnou roli obchodníci se zbraněmi. Stávají se Mefistofely, kteří navádí hráče ke válečnému řešení konfliktu. Vznikají koalice, válečné pakty hráčů.
Hra končí ve chvíli, kdy se poměry na pastvině nějakým způsobem ustálí. Buď zavládne diktatura nejsilnější usedlosti, nebo jsou všechny usedlosti zničeny a pastvina mrtvá, nebo se pastviny dohodly

Následuje review, diskuse s hráči o hře.
Jako příklad do review je možno použít informace o rančerských válkách v USA v 80. letech 19. století, spor Turecka a Iráku o vodu Eufratu, atd.

 
Dodatky, tabulky
 
Cena na trhu ovcí:

ovce 1 ks 2-5 USD
 
Některé zboží, nabízené na trhu zboží a služeb:

V zásadě je možné chtít cokoliv. Co není na skladu, seženou kupci jistě nejpozději do příštího roku. Je třeba ale počítat s tím, že za speciální přání se platí speciálními cenami.
Uvedené orientační ceny jsou opravdu orientační, mohou být pružně měněny podle poptávky.

druh zboží orientační cena v USD
Lékárna  
mazání proti ovčím chorobám pro 1 ovci 2
antikoncepční pilulky na 1 rok / 1 osoba1 2
mazání proti padání vlasů 1
Zvířata  
kůň 30-50
kráva 2 20-40
prase 3 40-60
Průmyslové zboží  
íp (2 kanystry nafty/rok) 4 40-60
1 kanystr nafty 10
kamna na ovčí trus 20
bleskosvod 15
nábytek 10-50
Elektrické zboží  
malá větrná elektrárna 250 kW 5 200
elektrický holící strojek 10
televize 30
video 40
hi-fi přehrávač hudby 30
1 deska, kazeta, CD 10
elektrická kamna (50 kW) 25
elektrické osvětlení (50 kW) 30
elektrické zabezpečení pozemku (100 kW) 6 50
Speciální požadavky  
nová usedlost7 80-120
soudní rozhodnutí8 50-300


 

1) Antikoncepce se nedá skladovat, počítá se vždy na probíhající rok.
2) Vlastníte-li krávu, snižuje se hodnota vašeho životního minima o 1 USD na jednoho hráče z usedlosti.
3) Vlastníte-li prase, můžete jím jednorázově nahradit výdaje na životní minimum v hodnotě 50 USD. Nevyužitou část nemůžete uskladnit, ale můžete ji nabídnout ostatním.
4) Vlastníte-li džíp, můžete jej účinně použít při válečných konflitkech. Hodnota vašeho útoku či obrany se zvýší o 0.5 násobek (zaokrouhluje se dolů). Při odečítání ztrát se počítá se skutečným množstvím nasazených jednotek zbraní. Abyste mohli džíp použít, musíte pro něj ve stejném roce na trhu koupit 2 kanystry nafty. Kanystry se neskladují, v dalším roce musíte opět koupit jiné.
5) Větrná elektrárna je podmínkou používání ostatních elektrických spotřebičů. Staví se vždy při nějaké usedlosti. Usedlost se tak stává jejím správcem a může rozdělovat přívod energie. Podle dohody může být energie rozdělována mezi několik usedlostí. Elekrické spotřebiče mají uvedenou roční spotřebu (některé tak malou, že se neuvádí). Maximální výkon elektrárny je 250 USD, víc energie nemůže být rozděleno.
6) Elektrické zabezpečené pozemků funguje tehdy, hodlá-li některá usedlost zabrat usedlost zařízením vybavenou. Hodnota obrany usedlosti se zvyšuje o 0.5 násobek (zaokrouhluje se dolů). Ztráty se ale počítají ze skutečného množství nasazených jednotek zbraní.
7) Každý hráč, není-li sdružen v komuně, nebo nemá-li víc usedlostí (ty lze získat zabráním jiné usedlosti, partnerskými vztahy), který chce pást ovce, musí vlastnit domácnost. Pokud o ní přijde (zabráním, nebo přírodní katastrofou), nemůže posílat své ovce na pastvu sám za sebe tak dlouho, dokud si nekoupí usedlost novou (stavba stojí jisté náklady). Své ovce může pronajímat,prodat, nebo se může přiženit k jiné usedlosti či vstoupit do komuny. Nejsou-li jeho ovce během roku na pastvě, uhynou hlady.
8) Kterýkoli hráč může požádat soud o rozhodnutí jakéhokoliv problému. Soudní rozhodnutí (nemusí být ale vždy spravedlivá, soudci jsou úplatní) jsou závazná - soud je prosazuje silou policejních jednotek.
 
Trh zbraní

Tento černý a ilegální trh, ovládaný pašeráky a mafií má jednotnou cenu.
1 jednotka zbraně 1 -5 USD

 
Kartičky náhod

Dvě ovce ti zemřely stářím. Odečti si je. Kolem pastviny se proběhl pár lvů a dostali chuť na 3 tvoje ovce. Pokud nemáš alespoň 2 jednotky zbraní, ztrácíš je. Máš-li, odečti si je a ovce si nech, chceš-li. Narodila se ti 1 ovce. Připočítej si je.
Dvě ovce ti zemřely stářím. Odečti si je. Navštívili tě turisté z daleké ciziny. Věnovali ti krabičku žvýkaček Orbit. Narodila se ti 3 ovce. Připočítej si je.
Tři ovce ti zemřely stářím. Odečti si je. Navštívili tě turisté z daleké ciziny. Věnovali ti 20 USD. Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodil se vám chlapeček.
Jedna ovce ti zemřela stářím. Odečti si ji. Kolem pastviny proběhla hyena a dostala chuť na tvoji ovci.
Pokud nemáš alespoň 2 jednotky zbraní, ztrácíš ji. Máš-li, odečti si je a ovce si nech, chceš -li.
Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodil se vám chlapeček.
Jedna ovce ti zemřela stářím. Odečti si ji. Našel jsi na svém pozemku zlatou sošku jakéhosi boha. Má jistě hodnotu aspoň 50 USD. Narodily se ti 2 ovce. Připočítej si je.
Narodily se ti 2 ovce. Připočítej si je. Kolem pastviny se proběhl pár lvů a dostali chuť na 2 tvoje ovce. Pokud nemáš alespoň 2 jednotky zbraní, ztrácíš je. Máš-li, odečti si je a ovce si nech, chceš-li. Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám holčička.
Narodily se ti 2 ovce. Připočítej si je. 1 ovce ti onemocněla ovčí chorobou. Nemáš-li k dispozici ovčí mazání, umře. Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám holčička.
Měl jsi dobrý rok. Životní minimum tvé usedlosti se v tomto roce sníží o 1 USD na hráče. 2 ovce ti onemocněly ovčí chorobou. Nemáš-li k dispozici ovčí mazání, umřou. Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám holčička.
Měl jsi dobrý rok. Životní minimum tvé usedlosti se v tomto roce sníží o 1 USD na hráče. Měl jsi dobrý rok. Životní minimum tvé usedlosti se v tomto roce sníží o 1 USD na hráče. Tvoje usedlost byla napadena povstalci. Žádají výpalné 50 USD, nebo 5 ovcí. Vyhovíš jim, nebo budeš bojovat?
Pokud máš krávu, tak umřela stářím. Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám holčička. Veliké sucho snižuje výnosy všech hráčů v tomto roce o 1 jednotku.
V rámci zahraniční pomoci OSN získává každá usedlost 5 USD na člena. Veliké sucho snižuje výnosy všech hráčů v tomto roce o 1 jednotku. Nový prezident vybírá daně. 5 USD na každou usedlost.
Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám holčička. Mimořádně příznivé počasí zvyšuje výnosy všech hráčů v tomto roce o 1 jednotku. Při střetu povstaleckých a vládních jednotek jsou všechny usedlosti napadeny mnoha zběhy. Žádají 50 USD, nebo 5 ovcí. Vyhovíš jim, nebo budeš bojovat?
Pokud žiješ s osobou opačného pohlaví v partnerském svazku a nemáš na tento rok koupenou antikoncepci, narodila se vám dvojčata : holčička a chlapeček. Na posledním trhu si tě všimla stará kupcova manželka. Dává ti exklusivní nabídku, za společně strávenou noc 50 USD. Souhlasíš? Do tvé usedlosti uhodil blesk. Nemáš-li bleskosvod, tvoje usedlost vyhořela. Ztrácíš všechno spotřební zboží. Dokud si nepořídíš novou usedlost, nemůžeš pást sám za sebe.
Měl jsi špatný rok. Životní minimum tvé usedlosti se v tomto roce zvýší o 1 USD na hráče. Na posledním trhu si tě všiml chlípný kupec. Dává ti exklusivní nabídku, za společně strávenou noc 50 USD. Souhlasíš? Měl jsi špatný rok. Životní minimum tvé usedlosti se v tomto roce zvýší o 1 USD na hráče.


 
Přehledná tabulka základních faktů

 

¨ výnos na ovci 1-5 jednotek vlny
¨ cena za jednotku vlny 1 USD
¨ cena za ovci na trhu 2-5 USD
¨ cena za jednotku zbraně 1 - 5 USD
 
¨ Příliš veliký počet ovcí vede k:
- zhoršování kvality pastviny (příští rok se na ní uživí méně ovcí)

- pokles výnosu vlny na ovci
 
¨ Nakupovat i prodávat je možné:
- na trhu
- smluvně mezi usedl
ostmi
 
¨ Ovci je možné:
- koupit - na trhu
- od jiné usedlosti
- získat partnerským spojením
- získat díky náhodě
- získat ve válečném konfliktu

- prodat - na trhu
- jiné usedlosti
- ztratit ve válečném konfliktu
- ztratit díky náhodě

- nechat umřít hlady
- zabít
- pronajmout
- nechat si pronajmout
- darovat
- získat darem
atd.
 
¨ Životní minimum, které každý hráč musí platit (jinak jeho usedlost zaniká a hra pro něj končí), je:
- pro jednoho hráče v usedlosti 20 USD
- pro hráče v partnerském vztahu k někomu 15 USD
- pro nezletilého (de facto fiktivního) hráče 10 USD
- pro každého hráče v komuně o 2 USD nižší

 
¨ Podmínky partnerského vztahu hráčů:
- různé pohlaví

- plnoletost
- sdílení ovcí
- sdílení spotřebního zboží

- společné obývání jedné domácnosti
 
¨ důsledky:
- děti
- nižší životní minimum

 
¨ Podmínky sourozeneckého vztahu:
- ohlásí před zahájením hry (1. pastvou)

- plnoletost
- sdílení ovcí
- sdílení spotřebního zboží
- společné obývání jedné domácnosti

 
¨ sledky:
- nižší životní minimum

 
¨ Podmínky vzniku komun:
- sdílení ovcí
- ze zisku se nejprve zaplatí životní minimum všech zúčastněných
- zbylý zisk se dělí rovným dílem mezi všechny zúčastněné plnoleté osoby

 
¨ Důsledky:
- nižší životní minimum

 
¨ Jiné možnosti společenského života hráčů:
Hráči se mohou přirozeně spojovat a organizovat jakkoliv jinak. Výše uvedené možnosti nejsou ničím víc, než možnostmi. Neplatí ale potom pro ně žádná zvýhodnění, jako ve výše popsaných případech.

 
¨ Co lze dělat se zisky:
- nakupovat - zboží

- ovce
- zbraně

- ukládat v bance
- darovat je
- platit za náhody
atd.
 
¨ Jak získávat příjmy:
- prodejem vlny - na trhu
 
- prodejem ovcí - na trhu
 
- usedlostem
- prodejem spotřebního zboží - na trhu

 
- usedlostem
- prodejem zbraní - na trhu
- usedlostem
- náhodou
- darem
- úrokem v bance
- půjčkou - od banky

- od usedlostí
- z pronájmu - ovcí
- usedlosti
- spojením usedlostí z partnerských vztahů
- válečnými aktivitami

 
¨ Co dělá banka:
- půjčuje na úrok 1 USD za každých 10 USD
- přijímá vklady střadatelů s úrokem 1 USD za každých 10 USD
- pronásleduje dlouholeté dlužníky

 
¨ Jaký je průběh hry:
1. Jaký mám počet ovcí (mohu nějaké zabít), kolik pošlu na pastvu, umístění figurek na plán, sdělení počtu vedoucímu hry

2. Jaké mám zisky?
3. Trh ovcí
4. Bankovní operace, trh zboží, služeb
5. Trh se zbraněmi, společenské kontakty hráčů
6. Společenské kontakty hráčů, válečné konflikty
7. Uzavření roku -- ad 1.

 
¨ Zbraně lze užít:
- na agresi vůči jiné usedlosti
- na obranu před jinou usedlostí
- na obranu proti nepříznivým náhodám (šelmy, povstalci)

 
Tabulky

 
pro bankéře

usedlost:
rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
na konto :                    
úrok :                    
na kontě :                    
usedlost:
rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
na konto :                    
úrok :                    
na kontě :                    
usedlost:
rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
na konto :                    
úrok :                    
na kontě :                    


pro vedoucího hry

rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
počet ovcí :                    
mez :                    
výnos :                    
nová mez :                    
rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
počet ovcí :                    
mez :                    
výnos :                    
nová mez :                    
rok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
počet ovcí :                    
mez :                    
výnos :                    
nová mez :                    


 
Poznámka:
Tabulky nejsou závazné, měly by být jen nabídkou přehlednějšího zápisu některých faktů.